Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van de voorwaarden

  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van praktijk Coaching Aanzet.

Artikel 2 Aanmelding en inschrijving

2.1       De coachee ontvangt tijdens de intake een intakeformulier. Het intakeformulier dient volledig ingevuld te worden geretourneerd.

Artikel 3 Betaling

3.1       Facturen worden binnen 4 werkdagen per email verstuurd aan de coachee.

3.2       De factuur dient binnen 14 dagen te worden betaald, op rekeningnummer: NL35RABO 0306793741

3.3       Bij te late betaling kan (na een betalingsherinnering) de begeleiding worden stopgezet en zal een incassoprocedure worden gestart. Kosten die verband houden met een incassoprocedure komen voor rekening van de coachee.

3.4       De coachee is verantwoordelijk voor de betaling van de factuur, tenzij anders is afgesproken. De betalingsverplichting aan Coaching Aanzet staat los van mogelijke vergoedingen door verzekeraars, PGB of andere vergoedingsmogelijkheden.

Artikel 4 Begeleiding

4.1       Coaching Aanzet heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om de coachee zo goed mogelijk te begeleiden. De coach heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat de coachee zelf verantwoordelijk is voor de gevolgen van de begeleiding.

Artikel 5 Aansprakelijk

5.1       Coaching Aanzet is niet aansprakelijk wanneer door welke oorzaak dan ook, op enigerlei wijze aan de coachee en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

5.2       Coaching Aanzet is niet aansprakelijk op het moment dat de coachee op enige andere wijze schade lijdt.

5.3       Coaching Aanzet is niet aansprakelijk voor de lichamelijke- dan wel geestelijke gesteldheid van de coachee. Dit geldt zowel tijdens als na afloop van de coachingsessies.

Artikel 6 Afmelding en annulering

6.1       Afspraken moeten uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Afmeldingen daarna worden in rekening gebracht. Afmelden kan zowel telefonisch als via mail.

Artikel 6 Klachtenregeling en ethische code

6.1       Coaching Aanzet werkt volgens de Ethische gedragscode van de Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches (NOBCO) en is tevens lid van deze beroepsorganisatie. Zowel de Ethische Gedragscode als het Klachtenreglement vindt u op de site van de NOBCO (www.nobco.nl). Op aanvraag stuur ik u een exemplaar toe.

Artikel 7 Geheimhoudingsplicht

7.1       De coach van Coaching Aanzet verplicht zich geen informatie van de coachee te verstrekken aan derden, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming door coachee is gegeven.